CDCN 48: Cầu xin Ân Sủng để rao giảng về Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô

CDCN 48: Cầu xin Ân Sủng để rao giảng về Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Ân Sủng để rao giảng Lời Chí Thánh của Chúa cho toàn thể nhân loại, để nhiều linh hồn được cứu rỗi.
Xin tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn con, tôi tớ thấp hèn của Chúa, để Lời Chúa được lắng nghe và đón nhận, nhất là bởi những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.
Xin giúp con luôn tôn vinh Thánh Ý Chúa và không bao giờ khinh miệt hoặc lên án những ai khước từ Bàn Tay Thương Xót của Chúa. Amen